Trang Chủ

Hành Trì Pháp Tông

 QUÁN THẾ ÂM

Sưu khảo & Trình bày Gelong Tenzin Oedok, Ph.D.

(aka. Tỳ kheo Thích Nguyên Thiện / Dao M. Le, Ph.D.)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát

Pháp tông Quán Thế Âm là đệ nhứt tâm pháp vì nó là một sản phẩm cao quý của lý tưởng Đại Thừa, được đức Phật đề cập trong ba bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Kinh Bát Nhã, và Diệu Pháp Liên Hoa.

Pháp tông Quán Thế Âm có tính cách phổ môn vì nó được phổ biến khắp cửa nhà, khắp nơi chốn nhằm biến tối thành sáng, biến sầu hận thành an vui, biến đau thương thành hạnh phúc.

Bồ Tát Quán Thế Âm rất gần gũi với chúng ta. Tiêu biểu cho đức tánh Đại Từ Ðại Bi, Ngài luôn cứu giúp chúng sanh đau khổ và lâm nạn, không phân biệt nam nữ, tín ngưỡng, quốc gia, dân tộc. Người Việt Nam và TrungHoa thưòng thờ phụng Ngài dưới dạng một nữ Bồ Tát tôn xưng là Phật Bà Quán Âm Nam Hải.

Tình thương mà Ngài ban rãi cho muôn loài là một thứ tình thương bất vụ lợi, vô tư giống như ngàn hoa cùng đua nở để tô điểm cho cuộc đời được thêm tươi.

Trong thế giới cuồng loạn ngày nay, mọi người đang tranh giành quyền lợi, cấu xé lẫn nhau vì miếng cơm manh áo, vì bả vinh hoa, phú quí nên đau khổ và phiền não là những hậu quả đương nhiên, khó bề tránh khỏi.

Để có thể giúp mọi người vượt qua khổ ách, chúng ta phải phát huy tình thương bằng cách hành các pháp mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu trong vô lượng kiếp về trước.  Những cảnh khổ đau càng diễn tả ra trên đời nhiều chừng nào thì chúng ta càng phải ra sức công phu hành trì các pháp ấy càng nhiều chừng nấy.  Đời càng khổ, pháp tông Quán Thế Âm mới càng có gía trị thiết thực.  Đó là lý mâu thuẫn, đối kháng luôn diễn bày trong cảnh giới nhị nguyên, giữa hai thế lực, một của đau khổ phá hoại và một của tình thương xây dựng.  Đó cũng là nguyên nhân chánh yếu chứng minh sự cần thiết của pháp tông Quán Thế Âm trong thời kỳ mạt pháp, xa Phật thiếu pháp, nặng vật chất, nhẹ tinh thần như thời kỳ mà chúng ta đang sống vào thế kỷ 21.  Có thể nói mà không sợ sai lầm, pháp tông Quán Thế Âm là pháp tu tập của thời đại.

Vì thế trước khi hành trì chúng ta phải tìm hiểu cho tường tận pháp tông này, đúng theo một quy trình quen thuộc trong Phật pháp, đó là quy trình TÍN, GIẢI, HẠNH, QUẢ.

Chúng ta tin vào khả năng gia hộ của Bồ Tát, tin vào giá trị của các pháp mà Ngài đã từng hành trì.  Từ đó chúng ta mới tìm hiểu sâu rộng, tìm biết cho đúng chánh pháp của Ngài.

Thông thường, hễ nói đến pháp tông Quán Thế Âm thì người ta liền liên tưởng đến pháp Phổ Môn, cứu khổ cứu nạn của Ngài trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Phổ Môn nằm trong Phẩm 25, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp xiển dương công đức cứu độ của Bồ Tát, bởi lẽ Quán Thế Âm là “ánh sáng thanh tịnh, là mặt trời huệ soi sáng các chỗ tối tăm, hàng phục nạn tai khói lửa, là tâm Đại Bi rưới mưa pháp cam lồ dứt trừ phiền não xua đuổi hận thù nơi pháp đình cũng như nơi trận địa”.  (Phẩm Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa).

Nhưng thật ra, pháp tông Quán Thế Âm không phải đơn thuần chỉ có pháp Phổ Môn, nó còn gồm có pháp tu Nhĩ căn viên thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, và pháp chiếu soi hay chiếu kiến ngủ uẩn giai không trong Tâm kinh Bát Nhã và các pháp quán chiếu, trì chú trong Mật Tông.

Ba pháp này rất quan trọng đối với những ai đang và sẽ tu Phật vì chúng có khả năng giúp chúng ta bước vào cửa động Thiếu Thất của Thiền Đông Độ để hòa nhập với bản thể Chơn như thanh tịnh.

Không hành ba pháp này, làm sao chúng ta có thể tỏ thấu được pháp tánh vô sanh? Tuy việc thể nhập Chơn Như chỉ là cái bước đầu làm căn bản cho quá trình tu tập của chúng ta để đi đến chứng đắc tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, nhưng xét cho cùng bất cứ ai tu Phật mà không thể nhập được Chơn Như, dù thể nhập từng phần, từng phần cũng vậy, thì cũng như người đó không tu, không sửa, không làm được điều gì có lợi cho mình và cho người.

——————————————————————————————————————–

LỜI CẢNH BÁO:

Hành giả chưa thọ nhận Lễ Khải Đạo hay Quán Đảnh, chỉ được đọc, tụng mà không được quán tưởng… trong Lễ Hành Trì Chú Đại Bi Tâm hay các Thần Chú khác.